1.  Poradíme, volejte: +420 720 561 978

Pravidla ochrany osobních údajů

jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek

vydané soukromou podnikatelkou Martinou Schovancovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona zaps. u živnostenského úřadu Městský úřad Černošice, se sídlem Plzeňská 113, 252 19, Chrášťany, IČO: 71899987, www: www.motherbox.cz, email: info@motherbox.cz, tel: +420 607 159 794

I. Základní ustanovení

1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen “POÚ”) upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy dle § 2079 občanského zákoníku. Tato POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím.

II. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním těchto obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00066953

3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“).

4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení Zákaznického účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodě bez registrace) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu, informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. IX. odst. 5 obchodních podmínek) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Kupující je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním adresovaným Prodávajícímu na emailovou adresu info@motherbox.cz.

III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů)

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na email. adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na email. adresu Kupujícího.

2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz své webové stránky tzv. cookies – textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce Kupující souhlasí s používáním cookies. Uživatel nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

IV. Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na emailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. V těchto POÚ, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

5. Tato POÚ jsou uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.

6. V případě dotazu k těmto POÚ a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

7. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu Praha-západ, resp. Krajský soud v Praze.

Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 1.7.2016