1.  Poradíme, volejte: +420 720 561 978

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

vydané soukromou podnikatelkou Martinou Schovancovou, fyzickou osobou podnikající
dle zák. č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, zapsanou v Živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu Městský úřad Černošice, IČ: 71899987, DIČ CZ8552110006 se sídlem: Chrášťany, Plzeňská 113, PSČ: 252 19, www: www.motherbox.cz, email: info@motherbox.cz, telefon: +420 720 561 978

I. Základní ustanovení a definice

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Internetový obchod Motherbox (dále jen „internetový obchod“) je webové rozhraní, umístěné na webové stránce dostupné na internetové adrese www.motherbox.cz.
 4. Prodávajícím je soukromá podnikatelka Martina Schovancová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zaps. u živnostenského úřadu Městský úřad Černošice, se sídlem Plzeňská 113, 252 19, Chrášťany, IČ: 71899987, DIČ: 8552110006
 5. Kupujícím je svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu pro jiné než své soukromé, nepodnikatelské účely.
 6. Kupujícím – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
 7. Zbožím se rozumí balíček Motherbox, který je dostupný ve variantách jednorázového balíčku Motherbox, opakovaných balíčků Motherbox či Kupujícím sestaveného balíčku Motherbox, vždy dle volby Kupujícího uvedené v objednávce. Balíček Motherbox obsahuje kosmetiku, hračky a vouchery na nákup nebo služby a další služby, přičemž položky, ze kterých se skládá obsah balíčku se mění dle aktuální nabídky. Zbožím se rozumí i jednotlivé položky, které tvoří obsah balíčku Motherbox, vyjma služeb. Balíček Motherbox nemusí obsahovat všechny výše zmíněné položky, nebo Plenkové srdíčko.
 8. Dárkovým poukazem Motherbox se rozumí poukaz vystavený Prodávajícím s určitou peněžní hodnotou, kterou lze využít k objednání Zboží – balíčků Motherbox ve všech dostupných variantách. Platnost dárkového poukazu je 1 rok od jeho zakoupení. Dárkový poukaz lze využít vždy jen jedenkrát. Objednávka při využití dárkového poukazu musí obsahovat kódu poukazu.

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, to se však netýká případných poplatků za dopravné a dobírečné, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Kupující může provést objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci, nebo
  2. vyplněním formuláře v internetového obchodu, neprovedl-li předchozí registraci, nebo
  3. prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na emailovou adresu Prodávajícího.
 5. Objednávka obsahuje vždy tyto údaje:
  1. přesný název objednaného zboží,
  2. počet kusů zboží,
  3. zvolený způsob úhrady kupní ceny za zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  4. kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
 6. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
  Chci objednat Motherbox”. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny,
  a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 8. Neprodleně po obdržení objednávky pošle Prodávající Kupujícímu automatický email o obdržení objednávky na emailovou adresu Kupujícího, který obsahuje platební údaje. Po odeslání tohoto automatického emailu Prodávající pošle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky. Po připsání platby na účet Prodávajícího pošle Prodávající na účet kupujícího email s potvrzením úhrady objednávky a email o odeslání zboží.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na emailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
 11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, až potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.
 12. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím, a to telefonicky na kontaktní telefonní číslo Prodávajícího, nebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
 13. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá.
 14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající
  si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
 15. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
  s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to internetový obchod umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží také bez registrace v internetovém obchodě.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Opakované balíčky Motherbox

 1. Kupující má možnost objednat si zboží ve formě 3 nebo 6 opakovaných balíčků Motherbox za zvýhodněnou cenu (předplatné Motherbox). Podmínkou je, že tato zvýhodněná cena bude Kupujícím uhrazena v celé výši najednou. Obsah balíčků bude dle aktuálních možností Prodávajícího každý měsíc obměňován.
 2. V případě objednávky 3 opakovaných balíčků Motherbox bude Prodávající expedovat vždy 15. dne v měsíci jeden balíček Motherbox, a to celkem třikrát. Kupující tedy obdrží celkem
  3 balíčky Motherbox.
 3. V případě objednávky 6 opakovaných balíčků Motherbox bude Prodávající expedovat vždy 15. dne v měsíci jeden balíček Motherbox, a to celkem šestkrát. Kupující tedy obdrží celkem
  6 balíčků Motherbox.

V. Cena zboží a dárkových poukázek, platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a dárkových poukázek a případné náklady spojené s dodáním zboží a dárkových poukázek dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. dobírkou,
  2. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 1414213035/3030, vedený u společnosti Air Bank, (dále jen „účet Prodávajícího“),
 2. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).
 3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.
 4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 5. Kupující je povinen zaplatit celou kupní cenu před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Zaplacením se rozumí připsání částky na bankovní účet Prodávajícího. Tento odstavec se nevztahuje na platbu dobírkou.
 6. Kupní cena je splatná do 3 dnů od potvrzení objednávky.
 7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 8. Doručování zboží probíhá prostřednictvím kurýrní služby nebo České pošty, a to v těchto variantách:
  1. Zboží doručované prostřednictvím kurýrní služby Prodávající expeduje vždy k 15. dni v měsíci. Byla-li objednávka ze strany Kupujícího provedena nejpozději 13. dne v měsíci, bude zboží expedována ještě daný měsíc. Při pozdějších objednávkách (14. den v měsíci a později) bude zboží expedováno až další měsíc. Cena za dodání je v tomto případě zahrnuta v kupní ceně zboží. Přeje-li si Kupující, aby Prodávající zboží prostřednictvím kurýrní služby expedoval okamžitě, je povinen uhradit poplatek za dodání ve výši 120,- Kč. Zboží bude doručeno zpravidla do 2 pracovních dnů.
  2. Zboží doručované prostřednictvím České pošty je zpravidla doručeno do 2 dnů (Česká republika). Kupující je povinen uhradit poplatek za dodání. Výše poplatku za dodání je uvedena v internetovém obchodě a bude uvedena v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 9. Dodání zboží se provádí na doručovací adresu určenou Kupujícím v objednávce.
 10. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
 11. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 12. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
 14. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.
 15. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 17. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.
  V případě varianty opakované balíčky Motherbox běží lhůta ode dne převzetí prvního balíčku Motherbox. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. IX. těchto obchodních podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 8. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně:
  1. na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo
  2. účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí, a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  1. na adrese sídla prodávajícího doručením poštou, osobně,
  2. emailem na kontaktní email info@motherbox.cz
  3. doručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) pouze na adresu sídla prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
  4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího sdělení o uplatnění reklamace a zároveň reklamované zboží.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Prodávající odpovídá při prodeji nového zboží:
  1. kupujícímu – spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud je v záručním listu nebo přímo na zboží výrobcem uvedena jiná doba než podle předchozí věty, uplatní se tato jiná doba.
  2. kupujícímu, který není spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u zboží nevyskytnou v době 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Není-li kupující spotřebitelem, není mu záruka za jakost poskytována.
 5. V případě, že se v okamžiku dle čl. 6 tohoto reklamačního řádu a/nebo v se v průběhu záruční doby nebo v průběhu doby dle čl. 7 tohoto reklamačního vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno řádným způsobem, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatné odstranění vady (zejm. opravou). U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud se týká vada jen součásti zboží, má kupující právo jen na výměnu součásti zboží. U odstranitelné vady má kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím zboží věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, vyjma případy stanovené zákonem.
 8. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 9. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající písemné nebo emailové potvrzení.
 10. V případě sporné reklamace rozhodne prodávající o jejím přijetí do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 11. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují zejména na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené zejména nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U zboží prodávaného za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; namísto práva na výměnu má kupující v tomto případě právo na přiměřenou slevu.
 12. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné zejména neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou v zákaznickém účtu Kupujícího
  či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto obchodní podmínky k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. V případě, že některé ustanovení obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami, včetně objednávky a jejího přijetí, a obchodními podmínkami, či případně komunikací mezi stranami, se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z internetového obchodu.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
 7. Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
 8. Obsah internetového obchodu Prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v internetovém obchodě. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 9. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání
  v elektronické podobě zasláním emailem.
 11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
 12. Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění obchodních podmínek zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové obchodní podmínky vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny obchodních podmínek písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny obchodních podmínek v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním obchodních podmínek. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění obchodních podmínek odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně obchodních podmínek druhé smluvní straně.
 13. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Okresního soudu Praha-západ, resp. Krajského soudu v Praze.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018

I když děláme všechno proto, aby Motherbox dělal maminkám jen radost, může se stát, že ho z nějakého důvodu budete chtít vrátit. Jako u jakékoliv jiné internetové objednávky máte právo do 14 dní objednávku zrušit a balíček bez udání důvodu vrátit. Balíček nám stačí poslat zpět na adresu Motherbox, Chrášťany, Plzeňská 113, PSČ: 252 19 spolu s vyplněným formulářem Odstoupení od smlouvy, který naleznete zde.